Předškolníček

pro děti v posledním roce předškolní docházky
a děti s odkladem povinné školní docházky

kompletní intenzivní příprava na školu zábavnou a herní formou
- rozvíjení matematických a logických představ, úvah a poznání, používání unikátních materiálů a rozcviček pro rozvoj grafomotoriky, výtvarné a tvořivé práce, logopedická cvičení, cílená tělesná cvičení, balanční cvičení a pohybové hry, úkoly pro prostorovou orientaci, nácvik trpělivosti a paměť, programy pro rozvoj smyslových schopností, obratnosti, koordinace, vnímání, paměti a myšlení, relaxační prvky navozující uvolnění a odpočinek, interaktivní herna, strategické hry, speciální prvky pro jemnou motoriku, využití prvků arteterapie a muzikoterapie, předčtenářská gramotnost, práce kooperativní, aj.

· návštěva v 1. třídě ZŠ (na jaře), počítačové výukové programy, dřevíčková dílnička, interaktivní tabule aj.
· výuka bude probíhat 1x v týdnu · učební pomůcky, pracovní sešity, ev. zakládací knihu pro pracovní listy a další potřebné pro celý školní rok i předškolní časopisy, kvalitní grafomotorické pomůcky řeší vyučující s rodiči dětí individuálně,
· odcházející děti zpravidla dostávají pololetní zprávu o předškolní zralosti, 2x vysvědčení, balíček školních potřeb na rozloučenou s MŠ, knížku s věnováním se záložkou, sáček na přezůvky, rozlučkové pamětní listy, medaile a drobné odměny, kterými je zakončena každá lekce kroužku,
· na dřevíčkové dílničce děti vyrábí ze dřeva a výrobky odnáší domů, památeční tričko s potiskem si děti dozdobí vlastními motivy,

· při exkurzi v ZŠ Velké Popovice se seznamují s prostředím, kam většina odejde a též navštěvují bývalé kamarády po 1. roce školní docházky, malé občerstvení v kavárně U Andělky je součástí,
· závěrečná rozlučka bývá zpravidla spojena s pasováním předškoláčků a předáním výše zmíněného, rozloučením se školkou i rodiči, kombinuje se program, který předvádí děti samotné svým kamarádům, dále rodičům v pamětních tričkách, které děti vyrábí každoročně a dále profi programem. Závěrem bývá za příznivého počasí pobyt na školní zahradě s pohoštěním a táborákem.
· děti s materiály pracují i v době absence dle e-mailové korespondence vyučujícího, a to doma formou domácí přípravy, takto i v případě nemoci vyučujícího, proto není poskytována náhrada lekcí,
· v situaci, kdy se v týdnu koná jiná akce související s Předškolníčkem (exkurze, dílnička, rozlučka….) je běžný kroužek zrušen.
· výuka probíhá po celý školní rok, mimo prázdninová období a dny volna, začátek cca 2/2 září,
· děti neopouští budovu MŠ, k výuce je využívána třída nebo učebna školky v patře MŠ,
· dítě je do kroužku převedeno ze třídy a tam je opět po kroužku navráceno, rodič se tohoto předávání nemusí osobně účastnit, může však v případě potřeby dítě přivést, a pak zase odvést,

· s kroužkem souvisí i škola nanečisto pořádaná ZŠ Velké Popovice, screeningová šetření logopedická, grafomotorická a očních vývojových dětských vad a též schůzka pro rodiče s vedením ZŠ Velké Popovice stran problematiky zápisu do 1. třídy, odkladů povinné školní docházky, přípravné třídy ZŠ atd. v MŠ, ale i mnohé další zde neuvedené, aktualizované v průběhu školního roku dle uvážení ředitelky a vzniklých potřeb předškoláků,

vyučující: Gabriela Strýčková – ředitelka školy, veškeré dotazy: tel.: 777 69 29 21

ZKOUSKA